Tilmelding

Ansøgningsskema
Efter nøje at have gennemlæst skoleplanen for Kongeådalens Efterskole ansøger jeg hermed om optagelse som elev

Klassetrin

Mine forældre (eller den, der har forældremyndigheden)
Mor

FarVil du være shelterelev?
Shelterelev

Økonomiske betingelser for en elevs ophold på Kongeådalens Efterskole
Skolepengene fastsættes af skolen i foråret forud for skoleårets begyndelse på baggrund af den støtte, som staten bevilger.
Skolepengebeløbet meddeles så snart det er muligt for skolen at fastsætte beløbet - tidspunktet har ofte sammenhaeng med finanslovens vedtagelse.

På Kongeådalens Efterskole er udlandstur, lejrskole samt andre ture medregnet i skolepengene.
Ved endelig optagelse betales depositum på 1000 kr, som ikke tilbagebetales ved framelding. Depositum modregnes til gengæld i sidste rate for skolepengebetaling.

Efter fradrag af offentlige tilskud samt betalt depositum fordeles restbeløbet af skolepengene ligeligt til betaling hver den 1. i hver af de følgende måneder: August, september, oktober, november, december, januar, februar, marts, april og maj.

Hvis eleven eller hjemmet afbryder opholdet i utide, skal der belales det fulde skolepengebeløb for de efterfølgende 4 hele skoleuger.
Det samme gør sig gældende, hvis eleven bryder de overordnede af skolens regler, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet. Så må samarbejdet mellem skole og elev/hjem afbrydes.
Efteskoleopholdet kan af forældrene varsles opsagt med mindst 4 ugers varsel til udgangen af en kursusuge. Eleven fortsætter sit skoleophold indtil det varslede ophør.
Afbryder eleven/forældrene opholdet med kortere varsel end 4 uger, betaler forældrene et afbrydelsesgebyr svarende til skolepengene i perioden op til de 4 uge. For den del af de 4 uger, hvor eleven ikke opholder sig på skolen, mistes retten til elevstøtte, og forældrene skal derfor betale den fulde elevbetaling uden fradrag for statslig elevstøtte for denne periode.

lndehaveren af forældremyndigheden indestår for alle økonomiske forhold i forbindelse med elevens efterskoleophold.